Akce a semináře

OPŽP - Prezentace ze seminářů o chytrém hospodaření s vodou

06.05.2016 11:22

Na webových stránkách OPŽP byly zveřejněny prezentace z odborných seminářů „Chytré hospodaření s vodou – možnosti finanční podpory“, které pro obce a města připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

Cyklus šesti seminářů probíhal od 21. dubna do 4. května v krajských městech. Cílem seminářů bylo ukázat obcím, jak přistupovat k inovativním projektům v oblasti zadržování dešťové vody v krajině i v domácnostech, jak pracovat s odpadními vodami a jak na tyto projekty získat dotaci v aktuálně otevřených výzvách Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Všechny příspěvky, které na seminářích prezentovali zástupci obou úřadů, zástupci z Asociace pro vodu ČR i soukromých firem, které působí ve vodohospodářské oblasti, si můžete stáhnout na těchto webových stránkách.

Více informací zde.

Prezentace ze seminářů

>>

SFDI - vyhlášeno 2. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "CYKLOSTEZKY 2016"

04.05.2016 07:39

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Finanční příspěvek lze poskytnout výhradně na:

 • výstavbu cyklistické stezky
 • údržbu cyklistické stezky

Výše a příjemci dotace:

 • výše dotace = max. do výše 85 %
 • příjemci dotace = obec jako vlastník cyklistické stezky nebo příspěvková organizace zřízená obcí, popř. svazek obcí

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
[XLS] Průvodní list k žádosti

Více informací zde.

>>

IROP vyhlašuje výzvu pro obce a kraje na informační systémy

03.05.2016 09:42

Podpořit rozvoj, modernizaci a zvýšit dostupnost komunikačních a informačních systémů a infrastruktury v krajích a obcích v České republice je cílem další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Na projekty v oblasti elektronizace veřejné správy je připravena více než 1 miliarda korun.

Podpořeny budou hlavně aktivity, které usnadní nejen práci zaměstnancům územní samosprávy, ale také životy občanům a uspoří jejich drahocenný čas. Podpora je zaměřena také na budování, rozvoj a modernizaci regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Příjemci podpory mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Pro žadatele je připraveno přes 1 miliardu korun, z toho je téměř 880 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. přibližně 155 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je odstupňována podle typu žadatele, v případě krajů je to až 100 mil. Kč, v případě obcí až 30 mil. Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 4. května 2016 do 27. prosince 2017.

Zdroj

>>

Tisková zpráva veletrhu Technodays

28.04.2016 13:22

4. ročník veletrhu firem s technickými obory a řemesly se uskutečnil ve dnech 21.4. - 23.4.2016 v Městském divadle v Chomutově. Návštěvníci si mohli ověřit své technické znalosti a vyzkoušet svou manuální zručnost. Připraven byl bohatý doprovodný program, vědomostní soutěže i zábavné hry.

Okresní hospodářská komora v Chomutově chce tímto poděkovat firmám a všem partnerům, bez nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla. Dále bychom rádi poděkovali sponzorům akce, díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z. s., Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Město Jirkov, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., GLOBUS ČR k.s., Obec Březno. Velké poděkování patří mediálnímu partnerovi celého veletrhu - firmě NOEL PLUS CV, spol. s r.o. za dokumentování celého veletrhu Technodays.

Tisková zpráva

 

>>
<< 46 | 47 | 48 | 49 | 50 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.