Akce a semináře

Slavnostní zahájení letní sezóny sportovního areálu Strupčice 21.5.2016

17.05.2016 15:28

Program:

 • 9:00 - 12:00 h - venkovské farmářské trhy
 • 17:30 - 20:00 h - dětský program

 

Večerní program:

 • 20:00 h - zahájení
 • 20:15 h - vystoupení Stardance Chomutov "Seniors"
 • 20:45 h - slavnostní odemčení areálu
 • 21:30 h - soutěž o celoroční vstupné na bazeén
 • 22:30 h - Queen Revival
 • 24:00 h - ohňostroj

 

Vstupné:

 • dospělé osoby: 100,- Kč
 • děti do 15 let: zdarma

Více informací v přiloženém letáčku zde:

>>

SFŽP sděluje statistiku přijatých žádostí v Národním programu Životní prostředí

17.05.2016 15:22

Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR ukončil příjem projektových námětů v první letošní výzvě Národního programu Životní prostředí. Ta byla zaměřena na projekty vedoucí k odstranění zápachu z průmyslových podniků. K 30. dubnu 2016 skončil i příjem žádostí o podporu na vodohospodářská opatření v desáté výzvě téhož programu. Celkem si žadatelé řekli o dotaci přes 115 milionů korun. Pro první výzvu bylo k dispozici 50 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Výzva byla kolová. V jejím prvním kole žadatelé podali celkem 30 projektových námětů s požadavkem dotace přesahující 93 milionů korun, což je téměř dvojnásobek stanovené alokace.

Šanci získat dotaci mají projekty na pořízení technologií a dílčích změn technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek a dále projekty na pořízení moderních technologií umožňujících redukci emisí vybraných těžkých kovů, jakými jsou olovo, arsen, kadmium, nikl a rtuť. Na základě posouzení projektových námětů, při kterém bude zohledněna zejména závažnost současného stavu a účinnost navrhovaných opatření, budou vybraní žadatelé SFŽP vyzváni k předložení žádosti o podporu. Příjem žádostí do druhého kola bude zahájen 1. června 2016.

V loňské desáté výzvě Národního programu Životní prostředí, zaměřené na vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, Státní fond životního prostředí ČR přijal celkem jedenáct projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši více než 21 milionů korun. Cílem výzvy bylo předcházení povodňovým škodám prostřednictvím environmentálně citlivých opatření včetně možnosti budování bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží v souladu se zájmy ochrany přírody. Žádat o dotaci mohly fyzické osoby nepodnikající, neboť výzva byla koncipována jako výzva komplementární k souběžné podpoře obdobných opatření z Operačního programu Životní prostředí, v němž nelze poskytnout dotaci fyzickým osobám nepodnikajícím. Vyhodnocené projekty doporučené k podpoře budou předloženy na červnové zasedání Rady SFŽP.

Zdroj

>>

IROP vyhlašuje 2. výzvu v oblasti zdravotní péče

17.05.2016 15:22

Zvýšení kvality návazné péče a vyrovnání regionálních rozdílů v této oblasti je jednou z priorit Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s touto prioritou vyhlašuje druhou výzvu z oblasti zdravotní péče k předkládání projektů v tomto programu. Oblast zdravotnictví v České republice je tedy nedílnou součástí podpory ze strany Integrovaného regionálního operačního programu. Moderní přístroje a zdravotnické potřeby jsou drahé, a tak je snahou IROP podpořit možné příjemce k pořízení a modernizaci vybavení pro zvýšení kvality návazné péče. To ocení nejvíce pacienti.

Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace organizačních složek státu, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče. Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Pro žadatele je připraveno více než tři mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 31. května 2016 do 30. června 2017.

Zdroj

>>

Ministerstvo zemědělství chystá dotační programy pro zmírnění krize v mléčném sektoru a sektoru chovu prasat

17.05.2016 15:21

Nové podpory z národních zdrojů učených chovatelům skotu, prasat a drůbeže připravuje i letos Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Mléčný sektor a sektor chovu prasat totiž čelí nejtěžší krizi od vstupu České republiky do EU. MZe se rozhodlo využít maximum možností pro podporu živočišné výroby. V minulých týdnech byly chovatelům dojnic a prasnic vyplaceny mimořádné kompenzační platby s rozpočtem 604 milionů korun a nyní MZe spouští nové národní podpory na kvalitu u mléka a zlepšení životních podmínek dojnic za 850 milionů korun, u nichž museli zájemci o podporu podat nejpozději do 29. dubna 2016 takzvanou předžádost. Povinnost podat předžádost je dána pravidly EU, ale nezavazuje k podání vlastní žádosti o dotaci.

Ministerstvo zemědělství již zahájilo nové dotační programy pod označením 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ, který je určený pro producenty a zpracovatele mléka, a 20. A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic, určený pro chovatele k zajištění nadstandardní pohody zvířat. Chovatelé a zpracovatelé museli zaregistrovat svůj zájem o tyto podpory v podobě podání předběžných žádostí do 29. 4. 2016. Od 13. do 28. června 2016 pak bude možnost podávat žádosti o podporu na kompenzaci dopadů sucha na úrodu v roce 2015, která se díky vazbě na chovy skotu u krmných plodin (kukuřice a trvalé travní porosty) týká také živočišné výroby. Dotační program 20. by se měl brzy dočkat rozšíření a vedle stávající pohody dojnic podpořit nadstandardní podmínky i pro tzv. „masný“ skot, prasata a drůbež. Podpory pohody drůbeže jsou již odeslány ke schválení Evropské komisi a lze očekávat jejich schválení v příštích měsících, následně bude zváženo zavedení do praxe ještě letos. V případě prasat a tzv. „masného skotu“ jsou podpory ve fázi příprav podkladů a kalkulací sazeb podpor, která probíhá ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a chovatelskými spolky, které musí předcházet dalšímu schvalování.

Zdroj

>>
<< 44 | 45 | 46 | 47 | 48 >>

Vítejte na našem webu

 

 

Hlavní cíle a činnost
 

 • Zabezpečujeme potřeby a zájmy členů rady.
 • Zajišťujeme koordinaci některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství
 • Vyvíjíme iniciativní a koordinační činnost s cílem rozvoje a obnovy regionu, dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu, podpory malého a středního podnikání - včetně spolupráce se zahraničními partnery, snížení nezaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst.
 • Podílíme se na plnění strategických dokumentů ČR, Ústeckého kraje, předkládáme a prosazujeme vlastní projekty k rozvoji regionu.
 • Nabízíme zpracovávání žádostí o dotace z vhodných dotačních titulů, evidenci a konzultaci projektových záměrů, celkovou administraci projektů.
 • Nabízíme svým členům propagaci akcí, které pořádají, na svých internetových stránkách, v Informačních listech i přímým mailingem.
 • Navazujeme a rozvíjíme styky s Hospodářskými a sociálními radami kraje a obdobnými institucemi v České republice i zahraničí a uzavíráme s nimi dohody.

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.